Hvem gør hvad i menighedsrådet?

Opgaverne i et menighedsråd er meget forskellige, de berører alt lige fra arbejdsgiveransvar og budgetstyring, bygningsansvar og kirkens sociale arbejde, til at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken. Til at løse opgaverne, vælger menighedsrådet hvem fra rådet der skal løse forskellige funktioner.


Formand

Menighedsrådet vælger formand og næstformand for 1 år ad gangen. Formandens og næstformandens opgaver består bl.a. i at forberede, udarbejde dagsorden og indkalde til menighedsrådets møder. Lede menighedsrådets forhandlinger og afstemninger og sørge for, at beslutningerne indføres i beslutningsprotokollen og udføres.  Formanden er menighedsrådets primære ”ambassadør”.  

 

"Som formand er min funktion at lede arbejdet i menighedsrådet og at være med til at starte diskussionen om hvor vi skal hen, både kirkeligt og praktisk."

Gustav Nielsen - Formand, menighedsrådet i Sct. Jørgens sogn

 

Sekretæren

Sekretærens opgave er at sørge for, at udarbejdelse af bekendtgørelser, mødeindkaldelser og dagsordner udføres og udsendes rettidigt, og kan også bestå i at være ansvarlig for kirkebladet og ajourføre sognets hjemmeside.

 

Kontaktperson

Kontaktpersonen i menighedsrådet varetager arbejdsgiver-funktionen overfor de ansatte i kirken, dog ikke over for præsterne. 

Kontaktpersonens opgaver kan bl.a. bestå i at udarbejde ferieplaner, gennemføre MUS-samtaler, opslå ledige stillinger og ansætte vikarer, eller finde afløsere ifm. sygdom. 

 

“Noget af det bedste er når vi, via sammenhold og gode kræfter, også fra dem der hjælper os, bl.a. aktivitetsudvalget, får tingene til at fungere. Feks. en høstgudstjeneste med en kirke, der er pyntet af os i samarbejde, hvor der bliver samlet mange penge ind ved salg af sponsorgaver fra lokale virksomheder og butikker. Penge som går til menighedspleje, koncerter og gode og fuldt bookede menighedsture.”

Line Hansen

Formand, menighedsrådet i Kvislemark-Fyrendal-Førslev sogne


Kassereren

Kassererens opgaver er bl.a. at føre tilsyn med kirkens økonomi og foretage rapportering til menighedsrådet om økonomien. De deltager i udarbejdelsen af årsbudgettet og deltager i budgetsamråd i provstiet.


Kirkeværgen

Kirkeværgens opgave er at  føre tilsyn med kirkens bygninger og sørge for at der bliver værnet om kirkens kulturværdier. Arbejdsopgaverne kan bestå af: opfølgning på bygningens vedligeholdelsesplan, indhentning af tilbud, styring af budget og tidsplan for bygningsopgaver.

 

Det vigtigste ved at være kirkeværge er arbejdet med at bevare og vedligeholde kirkerne. Det er en helt ny verden og meget spændende at møde en masse kompetente fagpersoner inden for f.eks. kirkearkitektur. Det er en glæde, at jeg som kirkeværge kan være med til at sætte aftryk, der også også eksisterer de næste 150 år.

Erik Paludan - Kirkeværge,
menighedsrådet i Toksværd/Holme Olstrup pastorat

 

 

Udvalgsarbejde
At indgå i forskellige udvalg er en stor del af menighedsrådsarbejdet og det spiller en stor rolle i oplevelsen og forståelsen af helheden og kompleksiteten i organisationen.

Udvalgsarbejdet kan bestå i at deltage i liturgiarbejdet, hvor der arbejdes med ændringer i gudstjenesten, kommunikationsudvalget, der arbejder med hjemmeside, lokale medier, Facebook etc., børn- og ungeudvalget, der arrangerer sociale aktiviteter og eksempelvis ungdomsgudstjenester. Tiltag som alle er med til at understøtte kirkens forankring i lokalsamfundet.personer der synger til et menighedsrådsmøde

Det er specielt berigende for mig at deltage i beslutninger om aktiviteter, som menighedsrådet står for.  Det er en stor glæde for mig at opleve, hvor mange af sognets beboere, der deltager ikke alene i højmesser men også i de aktiviteter, som menighedsrådet udbyder. Der er et pænt fremmøde og sognets beboere, specielt den ældre del, som deltager, virker glade og tilfredse med arrangementerne. Det er blevet en ny dimension i mit liv.


Medlem af menighedsrådet i Herlufsholm sogn